Komponenty i systemy obrazowania

1. Postanowienia Ogólne

a)     Poniższe Ogólne Warunki Spredażu i Dostaw (zwane dalej OWSD) mają zastosowanie do wszystkich umów kupna/sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą „A1PIXEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” lub  „A1PIXEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  (zwaną dalej A1pixel) z siedzibą w: 87-100 Toruń, ul Krasińskiego 15/3, a klientem (zwanym dalej Nabywcą). A1pixel dostarcza produkty/usługi wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody  A1pixel.

b)     W przypadku rozbieżności pomiędzy poniższymi warunkami a innymi postanowieniami, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają znaczenie nadrzędne, chyba że odmienne warunki zostaną potwierdzone i zaakceptowane pisemnie przez A1pixel.

c)     OGWD stanowia integralną część umowy.  Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWSD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i moga wpłynąć na cenę dostarczanego towaru.

2. Ceny i warunki płatności

a)     Ceny cennikowe nie zawierają podatku VAT. A1pixel sprzedaje towar Nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z Nabywcą. A1pixel zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

b)     Termin i warunki płatności wynikają z faktury (oraz faktury pro forma, jeśli dotyczy). O terminowości zapłaty decyduje data wpływu płatności na konto bankowe A1pixel. W przypadku zaległości płatniczej ze strony Nabywcy powyżej 14 dni, A1pixel wstrzymuje realizację zamówień i dostawy towaru do Nabywcy do czasu uregulowania wszystkich płatności.

c)    A1pixel zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za przeterminowane płatności według aktualnie obowiązujących wysokości odsetek ustawowych.

d)    A1pixel  zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.

3. Zamówienia

a)        Zamówienia złożone w A1Pixel są nieodwołalne.

4. Dostawy

a)     Terminy dostaw podawane przez A1pixel w potwierdzeniach zamówień lub gdziekolwiek indziej są określane w przybliżeniu, a ich ewentualne przekroczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

b)     Jeśli nie zostanie to wyraźnie uzgodnione w inny sposób, A1pixel nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Nabywcy w związku z ewentualnym defektem produktu, uszkodzeniem bądź brakiem elementów, które zaistnieją podczas transportu. Dlatego też zaleca się Nabywcy uprzednie ubezpieczanie przesyłek kurierskich zawierających zakupiony towar.

c)      Nabywca ma prawo zgłosić roszczenia odnośnie widocznych uszkodzeń opakowania, w którym znajdowały się produkty podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, roszczenie musi zostać skierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie pisemnej. Procedura reklamacyjna postępuje pomiędzy Nabywcą a przewoźnikiem.

d)     Koszty przesyłki towaru ponosi Nabywca i są one doliczane do faktury chyba, że Nabywca wskaże określonego przewoźnika, z którym współpracuje lub też zostały ustalone indywidualne warunki pomiędzy A1pixel i Nabywcą.

5. Reklamacje

Nabywca jest zobowiązany sprawdzić towar przy odbiorze. Jakiekolwiek usterki zakupionego towaru, niezgodność towaru z zamówieniem lub niekompletne wyposażenie produktu muszą być niezwłocznie zgłoszone na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru.
W przypadku braku zgłoszenia reklamacji, realizacja zamówienia jest uznawana - jako zgodna z umową, a dostarczony towar - jako zaakceptowany przez Nabywcę. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady towaru jest siedziba producenta.

6.     Gwarancja oraz odpowiedzialność za wady towaru

a)     Produkty oferowane przez A1pixel są objęte gwarancją na okres 2 lat począwszy od daty wystawienia faktury sprzedaży, jeśli użytkowane są we właściwy sposób.

b)     Okres gwarancji na części po naprawie pogwarancyjnej wynosi 6 miesięcy.

c)      Prawo do gwarancji udzielanej przez A1pixel ma jedynie pierwszy bezpośredni klient A1pixel na podstawie faktury sprzedaży.

d)     Nabywca bezwzględnie traci prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

•       Uszkodzeń towaru powstałych w wyniku wypadków losowych, przypadków niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją obsługi przechowywania, instalacji oraz eksploatowania, zaniedbania z winy użytkownika bądź uszkodzenia powstałego podczas transportu

•       Uszkodzeń spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym, lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą współpracą z innymi, niekompatybilnymi urządzeniami.

•       Stwierdzenia modyfikacji, napraw lub jakichkolwiek manipulacji w reklamowanym urządzeniu, dokonanych poza autoryzowanym punktem serwisowym A1pixel.

e)     Nabywca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie nabycia towaru z wadami.

f)      Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji na nabyty towar jest siedziba odpowiedniego producenta. Towar reklamowany w ramach gwarancji musi być dostarczony do A1pixel na koszt Nabywcy. Nabywca pokrywa również koszt wysyłki do serwisu producenta danego artykułu. A1pixel pokrywa koszt dostarczenia/przesyłki naprawionego lub wymienionego w ramach gwarancji towaru do Nabywcy.

7. Siła wyższa

A1pixel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie zobowiązań spowodowanych przyczynami, na które nie A1pixel miało wpływu, w tym: sił wyższych (pożarów, powodzi, uderzeń pioruna), działań zbrojnych, utrudnień w logistyce, działaniem organów rządowych lub innych władz, uznania ważnych licencji lub zezwoleń.

8. Zwroty i Serwis

a)     Zwrot towaru jest możliwy tylko dla uprzednio uzgodnionego i zaakceptowanego przez A1pixel zakupu w celu ewaluacji, w przeciwnym wypadku przyjęcie zwróconego towaru nie będzie dokonywane przez wystawienie faktury korygującej.

b)     Koszty transportu/dostarczenia zwracanego towaru do A1pixel ponosi Nabywca.

c)      A1pixel zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia towaru w formie zwrotu, jeśli stwierdzone zostaną uszkodzenia lub ślady używania. A1pixel zastrzega sobie również prawo do nieprzyjęcia zwrotu produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie oraz niestandardowych, których ceny nie są objęte podstawowym cennikiem.

9. Spory

a)  Stosunki prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy / zamówienia będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby A1pixel.

b) W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.


10.     Postanowienia końcowe

a)     Oferty i wyceny  A1pixel są wystawiane w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Przez złożenie zamówienia Nabywca potwierdza akceptację OWSD A1pixel.

b)     A1pixel zastrzega sobie prawo do zmiany OWSD, o czym poinformuje w stosowny sposób na swojej stronie www.A1pixel.pl.